آنچه که در میان اهالی خسروشاه به کاروان سرای صفوی مشهور شده دیواره ها و برجک هایی نیمه خراب در مسیر جادّه ی قدیم خسروشاه – آذرشهر است. چهار برجک این کاروان سرا بسیار شبیه برج کبوتران خسروشاه هستند. از این رو ممکن است این کاروان سرا در دوران قاجار ساخته شده باشد.

به گزارش خسروشاه نیوز، آنچه که در میان اهالی خسروشاه به کاروان سرای صفوی مشهور شده دیواره ها و برجک هایی نیمه خراب در مسیر جادّه ی قدیم خسروشاه – آذرشهر است. چهار برجک این کاروان سرا بسیار شبیه برج کبوتران خسروشاه هستند. از این رو ممکن است این کاروان سرا در دوران قاجار ساخته شده باشد.

امّا طبق نظر اهالی این مکان یکی از از ۹۹۹ کاروان سرای دوران صفویان است. خسروشاهیان معتقدند این کاروان سرا به دستور شاه عبّاس اوّل صفوی (پنجمین و مهم ترین شاه صفوی) ساخته شده است.

در دوران صفویان کاروان سراهای بسیاری در سرتاسر ایران ساخته شدند. این کاروان سراها جهانگردان و بازرگانان اروپایی را شگفت زده کردند. اقامت در کاروان سرا ها رایگان بود و این اماکن از امنیّتی خوبی برخوردار بودند. با توجّه به این که آذربایجان از نواحی مهم برای شاهان صفوی بود، احتمال می رود کاروان سرا هایی نیز در این مناطق ساخته شده باشد. کاروان سرای صفوی خسروشاه نیز می تواند نمونه ای از آن ها باشد.

  • نویسنده : سعید خسروشاهی