آدرس: تبریز – خسروشاه – فلکه اصلی – مجتمع تجاری رضوی – طبقه دوم – واحد اول

پست الکترونیکی: info@khosroshahnews.ir

تلفن: ۳۳۳۳۳۳۳۳۳- (۰۴۱)