پرده رومن يا رومي، نوعي پرده بسيار شناخته‌شده و معروف است كه از قرن‌ها پيش در همه جاي دنيا مورد استفاده قرار مي‌گرفته‌است. خريد پرده رومن كه براي پنجره‌هاي كوچك و متوسط مناسب است و با چين‌هاي لايه لايه عمودي شكل زيبايي ايجاد مي‌كند، به شما امكان مي‌دهد از ويژگي خاص اين پرده استفاده كنيد و به پنجره‌هاي خود شكل زيبايي بدهيد.

به گزارش خسروشاه نیوز، پـرده رومـن یـا پـرده رومـی نـوعـی از پـرده اسـت کـه در هـمه کـشورهـاي دنـیا شـناخـته شـدهاسـت و از قـرنهـا پـیش بیشـتر بـه مـنظور جـلوگـیري از ورود گـرد و غـبار بـیرون از خـانـه و مـوجـود در خـیابـان، جـلوي پنجـرههـا آویـزان مـیشـد تـا ایـنکه نـقش زیـبایـی داشـتهبـاشـد. در گـذشـته حـتی ایـن پـردههـا را کـه ضـخامـت زیـادي داشـتند، در فـصول گـرم سـال خـیس نـگهمـیداشـتند تـا در مـعرض بـاد مـوجـب خـنکشـدن خـانـه شـود. ایـنکه خـریـد پـرده رومـن مـناسـب چـه فـضاهـایـی است، موضوعی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. بنابراین مطالب خوب این مقاله را از دست ندهید.

پرده رومن

پرده رومن

ویژگیهاي پرده رومن
پـرده رومـن مـعمولاً از پـارچـههـایـی تهـیه مـیشـود کـه نسـبتاً ضـخیم هسـتند و نـیاز بـه آسـتري نـدارنـد. پـارچـه هـاي مـناسـب بـراي ایـن نـوع از پـرده، پـارچـه هـاي گـونـی مـانـند، مخـمل، کـتان، سـاتـن، تـافـته و هـر نـوع پـارچـهاي هسـتند کـه آهـار دارنـد و مـیتـوانـند چـینهـاي ایـن پـرده را بـه شـکل مـناسـب اجـرا کـنند؛ زیـرا از ویـژگـیهـاي پـرده رومـن ایـن اسـت کـه چـینهـایـش عـمودي روي هـم قـرار مـیگـیرنـد تـا بـه هـنگام نـیاز بـه دریـافـت نـور بـه سـمت بـالاي پنجـره رفـته و بـاعـث برخورداري ساکنان خانه از نور طبیعی شوند.
خـریـد پـرده رومـن کـه بـراي پنجـرههـاي کـوچـک و مـتوسـط مـناسـب اسـت و بـا چـینهـاي لایـه لایـه عـمودي شـکل زیـبایـی ایـجاد مـیکـند، بـه شـما امـکان مـیدهـد از ویـژگـی خـاص ایـن پـرده اسـتفاده کـنید و بـه پنجـرههـاي خـود شـکل زیـبایـی بـدهـید. از دیـگر قـابـلیتهـاي ایـن پـرده ایـن اسـت کـه امـکان تـرکـیب بـا سـایـر مـدلهـاي پـرده، از جـمله قـرار گـرفـتن در کـنار پـردههـاي والاندار را دارد کـه مـیتـوانـد تـرکـیب زیـبایـی ایـجاد کـند. ویـژگـی دیـگر ایـن پـرده سـادهبـودن آن اسـت کـه مـیتـوانـد در خـانـه هـایـی بـا سـبک کـلاسـیک و مـدرن اسـتفاده شـود و طـرحهـاي خـطدار، هندسی، پتینه و رنگ غالب محیط را بپذیرد و با هر فضایی هماهنگ شود.

پرده رومن در کنار والان

پرده رومن در کنار والان

کاربرد پرده رومن
ایـنکه پـرده رومـن بـراي چـه فـضاهـایـی مـناسـب اسـت و در کـجاهـا اسـتفاده مـیشـود، خـود یـکی از نـکات مـثبت ایـن یا پـرده اسـت؛ زیـرا ایـن نـوع پـرده مـیتـوانـد در آشـپزخـانـه، اتـاق خـواب، اتـاق نشـیمن، پـذیـرایـی، دفـترکـار، لابی هـتل سـاخـتمانهـا، کافی شـاپ، ، ویلاهـا و سـایـر جـاهـا اسـتفاده شـود و شـکل زیـبایـی بـه فـضا بـدهـد. خـریـد پـرده رومـن بـاعـث مـیشـود بـتوانـید بـا ابـعاد گـونـاگـون پنجـره، بـه شـرطـی کـه خـیلی بـزرگ نـباشـد، طـراحـی جـالـبی در اتـاق ایـجاد کـنید.
انـتخاب پـرده رومـن بـه عـنوان پـرده آشـپزخـانـه، مـیتـوانـد بـه شـما کـمک کـند نـور طـبیعی مـناسـبی وارد آشـپزخـانـه کـنید و در سـاعـاتـی کـه نـیاز بـه نـور طـبیعی نـداریـد، پنجـره را بـا پـرده بـپوشـانـید، مـخصوصـاً اگـر پنجـره شـما بـه بـیرون از خـانـه یا واحدهاي روبرو مشرف باشد. الـبته بـرخـی از افـراد پـرده حـریـر را بـراي اسـتفاده در آشـپزخـانـه تـرجـیح مـیدهـند و عـلاقـهاي بـه اسـتفاده از ایـن نـوع پرده که پارچههاي ضخیم را میطلبد، ندارند.

پرده رومن در کنار سایر پرده‌ها

پرده رومن در کنار سایر پرده‌ها

انواع پرده رومن
پـرده رومـن در مـدلهـاي مـختلفی بـه شـرح زیـر وجـود دارد و بـراي دوخـت آن میتـوان از مـغزيدوزي و تـاج پـایین استفاده نمود که باعث میشود ظاهري خاصتر و سنگینتر به فضا بدهد.
• پرده رومن ساده (تخت)
• پرده رومن شید
• پرده رومن هلالی
• پرده رومن پلیسه
• پرده رومن آبشاري

انتخاب پارچه براي پرده رومن
گـرچـه از هـر طـرح پـارچـهاي بـراي دوخـت پـرده رومـن مـیتـوان اسـتفاده نـمود، ولـی بـه هـنگام خـریـد پـرده رومـن بهـتر اسـت بـدانـید پـارچـههـاي طـرحدار کـه لازم اسـت بـه صـورت بـاز در مـعرض دیـد بـاشـند تـا طـرح روي پـارچـه بـه وضـوح دیـده شـود، بـراي ایـن مـدل مـناسـب نیسـتند؛ زیـرا بـه هـنگام جـمعشـدن کـه چـینهـاي پـرده لایـه لایـه روي هـم قـرار میگیرند، طرح پارچه در لابلاي چینها مخفی میشود.مزایا و معایب پرده رومن چـنانـچه مـیخـواهـید بـه عـنوان خـریـد پـرده پـذیرایی ، از پـرده رومـن اسـتفاده کـنید بـایـد بـدانـید کـه چـه مـزایـا و معایبی دارد.

از مزایاي استفاده از پرده رومن این است که:

• امکان استفاده از آن در طرحها، رنگها و جنسهاي مختلف وجود دارد.
• امکان اجرا (جمع کردن پرده) به شکل دستی و برقی وجود دارد.
• پرده رومن با هر طرحی قابل اجراست و همه سلیقهها را پوشش میدهد.
• در طراحی کلاسیک و مدرن کارایی دارد.
• در همه فضاها میتوان از آن استفاده نمود.
• در مدلهاي مختلف قابل دوخته شدن است.
• قابلیت خوبی در تنظیم نور محیط دارد.
• قابلیت اتصال دالبر پارچهاي و رزینی به این نوع پرده وجود دارد.
از معایب این پرده این است که:
• دوخت آن نیاز به تبحر دارد و چنانچه خودتان خیاط ماهري نباشید، نمیتوانید آن را بدوزید.
• شستشوي آن سخت و زمانبر است.
• فقط در پنجرههایی که ابعاد آنها کوچک و متوسط است، کارایی دارد.
• لوازم جانبی و اکسسوريهاي آن گران است.

شكل جمع شده و بالا رفته پرده رومن

شكل جمع شده و بالا رفته پرده رومن

قیمت پرده رومن
بـه هـنگام خـریـد پـرده رومـن، بـه قـیمت پـرده رومـن تـوجـه مـی کـنید کـه بسـتگی بـه وسـایـل و تجهـیزات آن دارد. اگـر بـا مـی خـواهـید قـیمت تـمام شـده پـرده رومـن بـرایـتان مـقرون بـه صـرفـه بـاشـد، بهـتر اسـت از ریـل دسـتی و پـارچـه اي قـیمت و کـیفیت مـتوسـط اسـتفاده کـنید ولـی اگـر تـمایـل داریـد از پـارچـه هـایـی بـا کـیفیت خـوب، طـرح هـاي زیـبا و مـدل هـاي پـیچیده تـر پـرده رومـن اسـتفاده کـنید و ریـل آن بـرقـی بـاشـد، بـایـد بـدانـید کـه قـیمت تـمام شـده آن تـا ۵بـرابـر
افزایش خواهد یافت.

نکات تکمیلی در مورد پرده رومن
اگـر مـیخـواهـید از پـرده رومـن بـه عـنوان پـرده پـذیـرایـی، آشـپزخـانـه یـا هـر قـسمت دیـگري از خـانـه خـود اسـتفاده کـنید، لازم اسـت بـدانـید کـه بـراي پـرده رومـن از چـوب پـرده مـعمولـی اسـتفاده نـمیشـود، بـلکه ایـن مـدل پـرده نـیاز بـه قـاب و ریـلی دارد کـه نـخهـاي درون ایـن قـاب مـیزان بـاز و جـمعشـدن پـرده را بـه صـورت چـینهـاي عـمودي تـنظیم شـما مـیکـند و نـصب و راهانـدازي آن نـیاز بـه کسـی دارد کـه آن را بـرایـتان نـصب کـند و نـحوه اسـتفاده از آن را بـه آمـوزش دهـد. همچنین لازم اسـت بـدانید که پـرده رومـن از این جهـت بـراي اتـاق خـواب مـناسـب اسـت و میتـوانـد بـه کار رود؛ زیرا نسـبت بـه دیگر پـردههـا ارزانـتر اسـت و در صـورتی که تـمایل بـه حـفظ حـریم خـصوصی دارید، این نـوع پرده میتواند به عنوان پرده زیر به کار رود و روي آن از پرده حریر استفاده کنید.

پرده شاپ
پـرده شـاپ یـک فـروشـگاه ایـنترنـتی پـرده اسـت کـه هـمه انـواع پـرده را در سـبکهـاي مـختلف و بـا مـتریـالهـاي مـختلف بـه شـما مشـتریـان عـزیـز ارائـه مـیدهـد و کـارشـناسـانـی کـه بـا ایـن فـروشـگاه هـمکاري دارنـد، بـه شـما در انـتخاب پرده مناسب و همه اطلاعاتی که در خصوص انتخاب و خرید هر نوع پرده به آن نیاز دارید، کمک میرسانند.