یکی از مخاطبان با ارسال تصویری از مازوت سوزی نیروگاه تبریز پرسید: مقصر این موضوع چیست؟

به گزارش خبرنگار خسروشاه نیوز، یکی از مخاطبان با ارسال این تصویر برایمان نوشت:

وقتی از تبریز به خسروشاه برمیگشتم، این صحنه نظرم را جلب کرد و نتوانستم از کنارش بی تفاوت رد شوم و ناخودآگاه دلم سوخت
به حال خودم، به حال همشهریانم، به حال طبیعت شهرم، به حال خسروشاهم و …

بدون شک امروز هوای خسروشاه آلوده ترین شهر کشور بود، حتی بالاتر و آلوده تر از کلانشهرها، آنهم به لطف مازوت سوزی!

مازوت سوزی

عمق فاجعه زمانی ملموس تر شد که نیروگاه را رد کردم و وارد این آلودگی شدم و حتی داخل ماشین آلودگی را در حلق خود احساس کردم.
نمی دانم مقصر کیست؟
مسئول کیست؟
اصلأ مسئولیت چیست؟
ولی این پیام و پیامهای مشابه را در کانال منتشر نمایید…