تاسیس مرکز تست مرفین در خسروشاه یکی از مطالبات مردمی است که مدت هاست در پیچ و خم وعده ها بر زمین مانده و عملی نشده است.

به گزارش خبرنگار خسروشاه نیوز، ایجاد مرکز تست مرفین در خسروشاه یکی از مطالبات مردمی است که مدت هاست در پیچ و خم وعده ها بر زمین مانده و عملی نشده است.

در این خصوص حسین یاری رئیس شورای شهر خسروشاه به خبرنگار خسروشاه نیوزگفت:با توجه به مطالبات مردمی و ضرورت ایجاد مرکز تست مرفین در خسروشاه، پیگیر این امر از مرکز بهداشت تبریز هستیم.

یاری اظهار کرد: متاسفانه مرکز بهداشت تبریز در این موضوع همکاری خوبی ندارد و تعلل می کند.

رئیس شورای شهر خسروشاه گفت: اخیرا با توجه به پیگیری های مکرر انجام یافته وعده داده اند این موضوع تا دو هفته آینده اجرایی شود.

وی تاکید کرد: تا زمان تاسیس مرکز تست مرفین در خسروشاه پیگیری خواهیم کرد و قطعا به نتیجه خواهیم رسید.

حسین یاری افزود: جهت سهولت شهروندان و جلوگیری از رفت و آمدهای غیر ضروری به شهرهای دیگر تاسیس تست مرفین ضروری است.

  • نویسنده : سعید خسروشاهی